O G Ł O S Z E N I E

 

          Uprzejmie informuję, iż w dniu 16.03.2021 r. (wtorek) w Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 1000 .

 Transmisja online będzie dostępna na stronie www.rokitno.pl.

Proponowany porządek obrad :

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
  2. przyjęcie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Wnioski i interpelacje Radnych.
 3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  • petycji wniesionej przez Pawła Sudewicza i Agnieszkę Gocel dotyczącej wezwania Rady Gminy Rokitno do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców Gminy Rokitno z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych, oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych
  • rozpatrzenia petycji pt. „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”,
  • zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Rokitno,
  • zmiany uchwały w sprawie statutu Sołectwa Kolczyn Kolonia,
  • zajęcia stanowiska dotyczącego propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącej zmiany urzędowej nazwy miejscowości występującej w wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części jako Rokitno, kolonia na Kolonia Rokitno,
  • zajęcia stanowiska dotyczącego propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącej zmiany urzędowej nazwy miejscowości występującej w wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części jako Michałki, kolonia na Kolonia Michałki,
  • Zajęcia stanowiska dotyczącego propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącej zmiany urzędowej nazwy miejscowości występującej w wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części jako Zaczopki, kolonia na Kolonia Zaczopki,
  • uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rokitno w 2021 roku,
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego gmin Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze”.
  • szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego gmin Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze”, w tym trybu konsultacji,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych,
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego,
  • niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
  • zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
  • zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno.
 5. Sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Rokitno za 2020 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin w Gminie Rokitno za 2020 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności klubów sportowych z terenu gminy Rokitno za 2020 rok.
 8. Odpowiedzi na wnioski i  interpelacje Radnych.
 9. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski.
 10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Eugeniusz  Żuk