DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Rokitno dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.rokitno.pl do wymogów zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej rokitno.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Urząd Gminy Rokitno
Telefon: +48 833453550
Fax: +48 833453563
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres korespondencyjny: Rokitno 39A, 21-504 Rokitno

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-12-01

W  Urzędzie Gminy Rokitno przeprowadzono samoocenę dostępności cyfrowej strony internetowej dla osób niepełnosprawnych w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.rokitno.pl spełnia wymagania w 99,73%.

Strona internetowa Urzędu Gminy Rokitno jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
 • część plików została opublikowana przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa Urzędu Gminy Rokitno posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (tryb czarny i biały, tryb czarny i żółty, tryb żółty i czarny);
 • tryb nocny;
 • tryb domyślny;
 • możliwość przełączenia na stały lub szeroki układ strony.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy Rokitno.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Andrzej Mikołajuk

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: +48 83 345 35 68

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Rokitno mieści się przy drodze powiatowej nr 1036L Biała Podlaska-Rokitno-Błonie. Z drogi powiatowej wjeżdżamy bezpośrednio utwardzonym wjazdem wykonanym z nawierzchni asfaltowej do otwartego parkingu przed budynkiem. Parking jest ogólnodostępny.

Do budynku prowadzi główne wejście od strony parkingu. Budynek posiada również dodatkowe wyjście ewakuacyjne ulokowane w północno-zachodniej części budynku. Budynek jest piętrowy.

Teren przed Urzędem jest wyposażony w profesjonalny system monitoringu.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym.

Do wejścia głównego prowadzą schody i podjazd dla wózków, z którego można dostać się do budynku na poziomie parteru. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. W budynku nie ma windy i platformy przyschodowej, która umożliwiałaby dostanie się na pierwsze piętro.

Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę na stanowiskach mieszczących się na piętrze budynku powinny telefonicznie zgłosić się do pracownika właściwego dla danej sprawy, który obsłuży daną osobę na parterze. Możliwe jest również poinformowanie pracowników wydziałów znajdujących się na parterze o sprowadzenie właściwego pracownika, który ma swoje miejsce pracy na piętrze.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

 • brak

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt   w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni  robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W  tutejszym urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

 • • e-mail na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • • faxem na nr +48 83 345 35 63
 • • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)
 • • telefonicznie  za pośrednictwem osoby trzeciej na nr + 48 345 35 50 lub +48 83 345 35 60