OGŁOSZENIE

wyników otwartego konkursu ofert Nr 1/2021 na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 24.02.2021 r.

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) ogłaszam, że  w otwartym konkursie ofert  na realizację zadań pożytku publicznego na terenie Gminy Rokitno w 2021 r.  przeprowadzonego w dniu 24.02.2021 r. został wybrany poniżej wymieniony oferent:

  • Gminny Ludowy Klub Sportowy „ROKITNO” w Rokitnie do realizacji zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Rokitno w 2021 r.” Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 33.000,00 zł. (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych).

Wójt Gminy

/-/ Jacek Szewczuk