INFORMACJA

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXIX/208/10 Rady Gminy Rokitno z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

O G Ł O S Z E N I E

         Uprzejmie informuję, iż w dniu 06.09.2016 r.(wtorek) w sali obrad Urzędu Gminy   Rokitno odbędzie się XV sesja Rady Gminy. Początek godz. 12 00.